Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je MING ENTERPRISES a.s., IČ:
  03514111, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“).

 

 • Kontaktní údaje správce jsou:

 

 • Název:                        MING ENTERPRISES a.s.
 • IČ: 035 14 111
 • Sídlo: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • Provozovna: Soběslavská 23, Vinohrady, 130 00 Praha 3
 • E-mail: eshop@psicukrarna.cz
 • Telefonní číslo: +420 608 721 728
 • Webové stránky: psicukrarna.cz

 

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zdroje a kategorizace zpracovávaných osobních údajů

 

 • Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty, anebo osobní údaje, které správce získal na základě objednávky kupujícího, a to zejména:

 

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo.

 

 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 • Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů těchto osob bylo zákonné, transparentní a zpracovávaly se pouze údaje v rozsahu nezbytně nutném.

 

 • Správce též dbá na to, aby byly osobní údaje řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena pravidla stanovená obecným nařízení GDPR, jako i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 • Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 • Účelem zpracování osobních údajů je

 

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zaslání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Doba uchování údajů

 

 • Správce uchovává osobní údaje

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 • Bez ohledu na výše uvedené správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodě (uzavření kupní smlouvy). Jakýmkoli dalším nákupem se doba zpracování prodlužuje vždy o dalších 5 let.

 

 • V případě, že k nákupu v internetovém obchodě nikdy nedojde, správce ukončí zpracování osobních údajů nejpozději do 5 let od okamžiku udělení souhlasu.

 

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 • Pokud účely, pro něž správce zpracovává osobní údaje, od správce nevyžadují nebo již nevyžadují identifikaci subjektu údajů, nemá správce povinnost uchovávat, získávat nebo zpracovávat dodatečné informace za účelem identifikace subjektu údajů výlučně kvůli dosažení souladu s nařízením GDPR.

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správci)

 

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby

 

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozování e‑shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajišťující plnění svých právních povinností, vyplývajících pro správce zejména z účetních a daňových zákonů, ze zákona o ochraně spotřebitele apod.

 

 • Správce nemá v úmyslu předat osobních údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Vaše práva

 

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

 • právo na přístup ke svých osobním údajům dle čl. 15 GDRP,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1.2. této Ochraně osobních údajů

 

Přímý marketing, newsletter

 

 • Zpracováním osobních údajů pro účely přímého Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

 

 • Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image správce (dále jen „newslettery“).

 

 • Zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletterů vůči potenciálním zákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu ještě nenakoupily, ale rozhodly se odebírat newslettery) je možné pouze na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů. Rovněž i samotné zasílání newsletterů potenciálním zákazníkům lze provádět pouze na základě jejich souhlasu (v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.).

 

 • Zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletterů vůči zákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu nakoupily) je možné i bez jejich souhlasu, a to na základě existence oprávněného zájmu správce (viz čl. 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání newsletterů zákazníkům lze provádět bez jejich souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to zákazník původně neodmítl (např. po předchozím nákupu).

 

Ukončení zpracovávání pro účely přímého marketingu

 

 • Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co zákazník či potenciální zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad),
 • odhlášením se z odběru newsletterů, což je možné učinit v každém newsletteru,
 • vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).
  • Bez ohledu na výše uvedené správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodu (uzavření kupní smlouvy). Jakýmkoli dalším nákupem se doba zpracování prodlužuje vždy o dalších 5 let.

 

 • V případě, že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, správce ukončí zpracování nejpozději do 5 let od okamžiku udělení souhlasu.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě heslového zabezpečení přístupu k těmto údajům, aktivace antivirového programu, zabezpečení přístupu k údajům v listinné podobě kódovým zámkem a zálohou dat.

 

 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.

 

Zpět do obchodu